Site Overlay

Doelstelling Stichting Arcadisch Madestein

De Stichting Arcadisch Madestein is op 3 mei 2023 opgericht. We staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 865212855.

Mocht u vragen hebben en/of willen bijdragen dan kunt u contact opnemen met ons via:

Doel Stichting Arcadisch Madestein:

  1. Het conserveren, borgen en uitbouwen van de oorspronkelijke historiografische, heemkundige, ecologische en landschappelijke integriteit van het gebied Madestein (als onderdeel van de achter de haff-zee gelegen duinruggen en kweldergebieden vóórdat de Groote Schielandse en Delflandse Zeedijckagie werd gelegd door tussenkomst van de Abdij van Egmond bij de bedijking van Holland in 1420 conform de machtiging verleend aan Dirk II Graaf van Holland); Het bevorderen en begunstigen van heemkundige onderzoekingen betreffende de doorontwikkeling van genoemd gebied naar bebouwingen, ontginningen en planologische ontplooiingen via openbare wegen, locaalspoor- of buurtspoorwegen, watergangen, graven en grachten tot aan de Grote Markt te Den Haag en belendende percelen ter beurt- en handelsvaart.
  2. De stichting spant zich in om deze doelen mede onder meer te bereiken door wandeltochten en wandelkaarten op te zetten en uit te vaardigen ter verspreiding, lezingen en bijeenkomsten te houden, periodieke publicaties en monografieën te doen drukken, uitgeven en in voorraad te houden ter verspreiding en de kennis nopens Madestein in deze opzichten als genoemd onder het eerste lid van dit artikel uit te dragen en ter kennisneming openbaar beschikbaar te maken door iedere gegevens- of informatiedrager hoe ook genaamd.

Reserve:

Op publicaties, gegevensdragers en informatiedragers op deze website is toepasselijk de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst de dato 9 september 1886 zoals laatstelijk gewijzigd te Parijs op 24 juni 1971, voor het Koninkrijk der Nederlanden geldend op 30 januari 1986.

Archieven:

Uitgebreid onderzoek is gedaan voorts naar de Groote Dijckagie van Holland 950-2000 zulks als geheel, los van Madestein, hoezeer het wel met dit waterstaatkundig project te maken had en nog heeft. Zie 
gerardstrijards.nl en daarin in de groene werkbalk de didactische syllabi 7 De-Rotterdamse-Sint-Laurens-middeleeuws-poldercentrum-van-Holland.pdf
 en syllabus 11 De-Groote-Hollandsche-Dijckagie-.pdf. alles derhalve op 
gerardstrijards.nl.