Site Overlay

Activiteiten

De groote Hollandsche Dijckagie001

Lezing over de waterstaatkundige wording van Madestein. Nadere informatie volgt.

Het bestuur van de Stichting Arcardisch Madestein zal in het najaar van 2023 een samenkomst op of nabij Madestein organiseren. Het bestuur wil zich presenteren en de doelstellingen van de Stichting uiteenzetten. Het neemt zich voor deze bijeenkomst in te doen leiden door een heemkundig expert die zich grondig heeft beziggehouden met het waterstaatkundig project “De Groote Delflandsche en Schielandsche Dijckagie”. Die vond plaats in de periode 950-1420. Het gold een verbluffende interregionale onderneming op last van de bisschop van Utrecht. Deze militaire gouverneur wilde Holland voorzien van een sluitende zeewering. Dat deed hij op verzoek van de graven van Holland, te beginnen met de legendarische Dirc II.

Die namen daartoe als uitvoerders Benedictijner Monniken in dienst van de Abdij van Egmond en Hohorst. Ons Madestein was daarvan onderdeel, maar dan als buitendijkse poldering omdat het hier kweldergebieden gold. De enorme zeemond onder de Hoek Van Holland, de Mer-wede (letterlijk: zee-mond in het middeleeuwse Nederduitsch )  scheen onbedwingbaar tot aan Schie-dam, de dam over de gegraven uitwatering, de Schie.

Dirc II huurde daarom Cisterciënzer monniken uit het Groninger land. Die waren droogmakers. Die kenden het geheim van monnikstjaskers waarmee ze de Madesteinse kwelders drooglegden. Het kweldergebied kreeg daarom ook aparte waterstaatsregels en belastingwetten. Het gewonnen kwelderterrein kwam meteen in eigendom aan de graven van Holland die het verpachten, terwijl de binnendijkse gebieden via de Abt van Egmond verkaveld werd en van dijkrechten werd voorzien met belastingplichten voor de ingelanden. Hierbij een PowerPointpresentatie die overzicht biedt van de gang van die waterstaatsgeschiedenis en de themata daaruit.